REGULAMIN IMPREZY

„Dni Transportu Publicznego”

18 września 2021 r.

Warszawa, pętla tramwajowa Plac Narutowicza

1. Postanowienia ogólne

 1. Tramwaje Warszawskie sp. z o. o., zwane dalej „Organizatorem”, w celu popularyzacji komunikacji publicznej na terenie m. st. Warszawa, organizuje ekspozycję wagonów zabytkowych i technicznych na pętli tramwajowej na Placu Narutowicza w Warszawie wraz z  uroczystą paradą zabytkowych wagonów przez miasto, zwana dalej „Paradą”- podczas imprezy „Dni Transportu Publicznego”, zwanej dalej „Imprezą”.
 2. Niniejszy regulamin Imprezy, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa w Imprezie oraz obowiązujące  środki bezpieczeństwa.
 3. Impreza odbędzie się w dniu 18 września 2021 r., rozpocznie się na pętli tramwajowej na Placu Narutowicza i w tym samym miejscu się zakończy.
 4. Tramwaje Warszawskie sp. z o. o., są zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w Imprezie oraz utrzymania porządku podczas jej trwania.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w przebiegu Imprezy oraz jej przerwania lub odwołania, bez podawania przyczyn.

2. Zasady uczestnictwa w Imprezie

 1. Wstęp na teren Imprezy jest wolny z uwzględnieniem zasad i obostrzeń regulowanych przepisami prawa, w tym zarządzeniami Ministra Zdrowia. Ze względu na specyfikę i obowiązujące środki bezpieczeństwa (obostrzenia wprowadzone w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu pandemii COVID-19), w trakcie trwania Imprezy możliwe jest krótkookresowe zamykanie wstępu do prezentowanych wagonów na terenie ekspozycji lub podejmowanie innych środków bezpieczeństwa określonych przez Organizatora.
 2. Wszyscy uczestnicy Imprezy zobowiązani są do przestrzegania zasad zachowania dystansu społecznego oraz noszenia maseczki zakrywającej usta i nos na terenie Imprezy w miejscach do tego wyznaczonych, w szczególności, w wagonach będących ekspozycją.
 3. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę (rodziców, opiekunów).
 4. Organizator nie zapewnia żadnych świadczeń poza określonymi w Regulaminie, w tym miejsc postojowych dla uczestników Imprezy, dla pojazdów, rowerów i hulajnóg.
 5. Wstęp i uczestnictwo w Imprezie wiąże się automatycznie z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Wszystkich uczestników Imprezy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie Regulaminu oraz przepisów prawa, w szczególności przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Imprezy.
 7. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na trenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Organizatora, pracowników obsługujących prezentowane eksponaty oraz pracowników ochrony zabezpieczających Imprezę.
 8. Wszystkie problemy i zapytania dotyczące przebiegu Imprezy należy zgłaszać do osób oznaczonych identyfikatorami „ORGANIZATOR”, pracowników obsługujących wagony lub pracowników ochrony.
 9. Organizator Imprezy zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren Imprezy oraz przebywania na niej, w szczególności osobom, które:
 10. łamią zasady dystansu społecznego i nie noszą maseczek ochronnych zakrywających usta i nos;
 11. znajdują się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
 12. wnoszą na teren Imprezy przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje niedozwolone na terenie Imprezy;
 13. zachowują się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.
 14. Zabrania się wnoszenia na teren Imprezy:
 15. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;
 16. materiałów wybuchowych;
 17. wyrobów pirotechnicznych tj. petard, sztucznych ogni itp.;
 18. materiałów łatwopalnych tj. benzyna, lakiery, spraye itp.;
 19. napojów alkoholowych;
 20. środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 21. Zakazuje się dewastowania urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy, elementów reklam, dekoracji, przyrody.
 22. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania czystości i porządku na terenie Imprezy, do korzystania, w razie potrzeby, z umieszczonych na terenie Imprezy toalet.
 23. Odpady żywności, opakowania oraz wszelkie inne śmieci należy wyrzucać do przeznaczonych do tego celu koszów.
 24. Impreza rozpoczyna się o godz. 12:00 i kończy się o godz. 18.00.
 25. W ramach Imprezy około godz. 12:15 rozpocznie się uroczysta Parada tramwajów zabytkowych, polegająca na przejeździe przez miasto, na wyznaczonej przez Organizatora trasie, zabytkowych wagonów.
 26. Parada wyruszy z przystanku na Placu Narutowicza i po przejeździe na ustalonej trasie wróci na Plac Narutowicza.
 27. Parada tramwajów potrwa nie dłużej niż 1,5 godziny, nie będzie się zatrzymywała na przystankach i nie będzie zabierała po drodze pasażerów.   
 28. W przypadku wprowadzenia obostrzeń do wagonów jadących w Paradzie będą mogły wejść wyłącznie osoby uprzednio wyłonione w konkursie zorganizowanym przez Organizatora lub Partnera Organizatora, z którymi skontaktuje się Organizator lub Partner.
 29. Zwycięzcy konkursu zostaną przyporządkowani do poszczególnych wagonów zgodnie z obowiązującymi limitami pasażerów wynikającymi z wprowadzonych obostrzeń epidemicznych.
 30. W przypadku nie wprowadzania obostrzeń epidemicznych w zakresie liczby osób w wagonie, przejazd w Paradzie będzie otwarty dla wszystkich osób chętnych, z uwzględnieniem pojemności wagonu, którą określa Organizator.
 31. Wszyscy uczestnicy parady zobowiązani są do przestrzegania zasad ustalonych przez Organizatora, zachowanie dystansu od pozostałych pasażerów w wagonach oraz zakrywanie maseczką ochronną ust oraz nosa.

3. Środki bezpieczeństwa na terenie Imprezy

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie bez dozoru, co więcej ma prawo ich uśnięcia z terenu Imprezy.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalenia przebiegu Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, a także udostępniony w uzasadnionych przypadkach Policji.
 3. Z ramienia Organizatora porządku i bezpieczeństwa na terenie Imprezy strzegą jednolicie oznakowani pracownicy ochrony, legitymujący się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu.
 4. Pracownicy ochrony uprawnieni są do:
 • legitymowania osób zakłócających porządek publiczny lub zachowujących się niezgodnie z regulaminem Imprezy, w celu ustalenia ich tożsamości;
 • sprawdzania zawartości bagażu osób, wobec których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że wnoszą lub posiadają
 • przy sobie przedmioty, o których mowa w pkt. 10 Regulaminu;
 • wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń, wezwania ich opuszczenia terenu Imprezy;
 • stosowania środków przymusu bezpośredniego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i  mienia;
 • ujęcia osób, które swym zachowaniem stwarzają bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu niezwłocznego przekazania ich Policji;   

5. W przypadku wystąpienia zagrożeń, Organizator i pracownicy ochrony działają w oparciu o obowiązujące procedury bezpieczeństwa dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego, zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej i służb medycznych, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.

4. Sposoby udostępnienia Regulaminu uczestnikom Imprezy

Niniejszy Regulamin udostępniony zostanie uczestnikom Imprezy poprzez:

 • umieszczenie na stronie internetowej Organizatora www.tw.waw.pl;
 • umieszczenie w widocznym miejscu na terenie Imprezy w ustawionym potykaczu.         

KLAUZULA INFORMACYJNA TRAMWAJE WARSZAWSKIE SP. Z O. O.
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

dotycząca osoby uczestniczącej w imprezie organizowanej przez Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.
w związku z imprezą „Dni Transportu Publicznego” odbywającą się na Placu Narutowicza w Warszawie
dn. 18.09.2021 r.

 1. W trakcie imprezy „Dni Transportu Publicznego” przedstawiciele Administratora danych jakim jest Tramwaje Warszawskie sp. z o. o., 01-232 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 20, dane kontaktowe: adres poczty
  elektronicznej: tw@tw.waw.pl, tel. 22 534 43 30, będą wykonywać zdjęcia i nagrywać filmy w celach promocyjnych.
 2. Zdjęcia i filmy, o których mowa wyżej mogą być publikowane na stronach internetowych Administratora, jego partnerów, prasie oraz w serwisach społecznościowych.
 3. Wejście na imprezę „Dni Transportu Publicznego” będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora i wyrażeniem zgody na publikacje wizerunków utrwalonych
  na zdjęciach i filmach.
 4. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej: abi@tw.waw.pl.
 5. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie Art. 6 ust 1 lit a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym Rozporządzeniem RODO). Prawnie uzasadniony interes
  administratora stanowią cele marketingu i promocji;
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres dostępności zasobów na odpowiednich stronach internetowych i serwisach społecznościowych oraz przez okres przewidziany w przepisach archiwizacyjnych.
 7. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem a także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn
  związanych z ich szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących ich danych osobowych.
 8. Osoby, których dane dotyczą mają prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają, że przetwarzanie ich
  danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO.