REGULAMIN KONKURSU
„NADAJ NAZWĘ NOWEMU TRAMWAJOWI”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przebiegu konkursu pn. „Nadaj nazwę nowemu tramwajowi”, zwanego dalej „Konkursem”, na nazwę nowego tramwaju Tramwajów Warszawskich sp. z o.o., produkowanego przez Hyundai Rotem Company.
 2. Nazwą wyłonioną w ramach Konkursu będą nazywane i ewentualnie oznaczone tramwaje, o których mowa w pkt 1, użytkowane przez Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.
 3. Organizatorem Konkursu są Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Siedmiogrodzkiej 20, 01-232 Warszawa, zwane dalej „Organizatorem”.
 4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Informacje na temat Konkursu, w tym niniejszy Regulamin, zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.tw.waw.pl (dalej „strona internetowa”) i w portalu społecznościowym Organizatora: facebook.com/tramwaje.warszawa/ (dalej „portal społecznościowy fb”), a także przekazane osobom, które podczas imprezy pod nazwą Dni Transportu Publicznego w dniu 18 września 2021 r. na placu Narutowicza w Warszawie wypełnią formularz konkursowy dostępny podczas imprezy i wrzucą go do dedykowanej urny.
 6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i wolny od opłat.
 7. Każda aktywność w ramach Konkursu (zgłoszenie nazwy, udział w głosowaniu) będzie jednoznaczna z faktem zapoznania się z treścią Regulaminu i jego akceptacją.
 8. Konkurs realizowany będzie w czterech etapach:
  I. Zgłaszanie propozycji nazw;
  II. Obrady Komisji, mające na celu wyłonienie propozycji nazw, na które głosy będzie można oddawać w III. etapie poprzez portal społecznościowy fb;
  III. Głosowanie użytkowników poprzez portal społecznościowy fb;
  IV. Ogłoszenie wyników i przyznanie nagrody.
 9. Konkurs realizowany będzie od dnia jego ogłoszenia do dnia wręczenia nagrody.

§ 2. Zgłaszanie propozycji nazw

 1. Propozycje nazwy może zgłaszać każda pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zwana dalej „Uczestnikiem”.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa musi zawierać proponowaną nazwę tramwaju, imię i nazwisko, adres e-mail oraz wszelkie niezbędne do udziału w Konkursie zgody zawarte w formularzu. Propozycję nazwy należy przesłać elektronicznie, przy pomocy formularza znajdującego się na stronie internetowej, lub wypełniając formularz konkursowy dostępny podczas imprezy pod nazwą Dni Transportu Publicznego w dniu 18 września 2021 r. na placu Narutowicza w Warszawie w godz. 12:00 – 18:00 i zgłoszenie wrzucić do urny.
 3. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora wymaganych Regulaminem danych osobowych Uczestnika w celu organizacji Konkursu.
 4. Każdy Uczestnik może zgłosić jedną propozycję nazwy.
 5. Propozycje nazw można zgłaszać w terminie do 30 września 2021 r.
 6. Zgłaszane propozycje nazw nie mogą naruszać prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego, zawierać określeń powodujących negatywne konotacje, odniesienia do wizerunku czy innych cech Organizatora, producenta tramwaju, władz publicznych, nie mogą zawierać treści obraźliwych, nawołujących do przemocy, wulgarnych, godzących w dobra osobiste jakiejkolwiek osoby, nie mogą również być nazwami prawnie zastrzeżonymi.
 7. Zgłoszone propozycje nazw powinny być zgodne z zasadami języka polskiego.
 8. Organizator zastrzega, że Konkurs nie może być wykorzystywany do promowania treści nieprawdziwych, niezgodnych z prawem, skierowanych przeciwko osobom trzecim, stosujących „mowę nienawiści”, bądź promować treści o charakterze prześladowczym, wulgarnym, sprzecznym z normami społecznymi i dobrymi obyczajami.
 9. Organizator zastrzega, że w zamian za nagrodę nabywa własność nagrodzonego w Konkursie dzieła i prawa autorskie związane z eksploatacją (wykorzystywaniem) dzieła na wszystkich polach eksploatacji przez czas nieograniczony. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania opracowania graficznego nagrodzonego w Konkursie dzieła i ewentualną możliwość użycia tego opracowania do oznaczenia tramwajów. Nabycie własności i praw autorskich następuje z chwilą przekazania nagrody.

§ 3. Obrady Komisji

 1. Organizator powołuje komisję, zwaną dalej „Komisją”, która czuwać będzie nad przebiegiem Konkursu.
 2. W skład Komisji wchodzą:
  a. prof. Grażyna Majkowska, Uniwersytet Warszawski;
  b. prof. Jerzy Bralczyk, Uniwersytet Warszawski;
  c. Łukasz Ostoja-Kasprzycki, portal PoWarszawsku;
  d. Katarzyna Strzegowska, Zarząd Transportu Miejskiego;
  e. Konrad Niklewicz, Tramwaje Warszawskie.
 3. Po zamknięciu (upływie terminu) zgłoszeń, Organizator przekaże Komisji propozycje zgłoszonych nazw, niezawierające danych identyfikujących ich autora.
 4. Spośród propozycji nazw nadesłanych, zgodnie z § 2, każdy członek Komisji wybierze jedną nazwę. Spośród nazw wybranych przez członków Komisji, Komisja wybierze 5 nazw (dopuszczalne jest zgłoszenie mniejszej liczby), które zostaną opublikowane na stronie internetowej i w portalu społecznościowym fb, i poddane pod głosowanie użytkowników tego portalu.
 5. W przypadku powtarzających się zgłoszeń tej samej nazwy za pośrednictwem strony internetowej, decydująca będzie data pierwszego zgłoszenia. Pod obrady Komisji poddane zostanie zgłoszenie, które jako pierwsze wpłynęło na Konkurs.
 6. Powyższej zasady nie stosuje się do zgłoszeń w formie wypełnionych formularzy wrzuconych do urny podczas wydarzenia pod nazwą Dni Transportu Publicznego w dniu 18 września 2021 r. (wszystkie zgłoszenia zostaną przedstawione Komisji). W przypadku, gdyby Konkurs wygrała nazwa zgłoszona za pośrednictwem strony internetowej i zgłoszona poprzez wrzucenie wypełnionego formularza do urny podczas wydarzenia pod nazwą Dni Transportu Publicznego w dniu 18 września 2021 r., nagrodzone zostaną wszystkie osoby zgłaszające tę nazwę.
 7. Informacja o wybranych przez Komisję nazwach zostanie ogłoszona w terminie do 13 października 2021 r. na stronie internetowej i w portalu społecznościowym fb.
 8. Obrady Komisji mogą odbywać się stacjonarnie bądź zdalnie.
 9. Komisja sporządzi protokół z dokonanych czynności, protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji.

§ 4. Głosowanie

 1. Zwycięska nazwa zostanie wybrana poprzez głosowanie na nazwy wskazane przez Komisję, zgodnie z § 3 pkt 4.
 2. Głosowanie na zwycięską nazwę odbywać się będzie w okresie 14 dni od rozpoczęcia głosowania za pośrednictwem portalu społecznościowego fb Tramwaje Warszawskie.
 3. Poprzez zwycięską nazwę rozumie się nazwę, która uzyska największą liczbę głosów.
 4. Informacja o zwycięskiej nazwie zostanie ogłoszona przez Organizatora na stronie internetowej, oraz w portalu społecznościowym fb z podaniem uzyskanej liczby głosów.
 5. Autor (autorzy) zwycięskiej nazwy zwany jest dalej „Laureatem”.

§5. Nagrody

 1. W ramach Konkursu zostanie przyznana Laureatowi nagroda rzeczowa w postaci dyplomu i pakietu materiałów reklamowych Organizatora.
 2. Wartość nagrody nie przekracza kwoty 200 zł brutto.
 3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 4. Organizator uzgodni z Laureatem drogą elektroniczną datę i sposób przekazania nagrody.
 5. Laureat wraz z otrzymaniem nagrody potwierdzi w pisemnie złożonym oświadczeniu przeniesienie na Organizatora prawa własności dzieła oraz przeniesienie na Organizatora praw autorskich do eksploatacji (wykorzystywania) dzieła na wszystkich polach eksploatacji przez czas nieograniczony, wraz z prawem dokonania opracowania graficznego zgłoszonej nazwy w celu ewentualnego użycia przez Organizatora tego opracowania do oznaczenia tramwajów.

§ 6. Informacje dotyczące przetwarzania danych

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika Konkursu jest Organizator Konkursu – Tramwaje Warszawskie sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Siedmiogrodzkiej 20, 01- 232 Warszawa, dane kontaktowe: adres e-mail: tw@tw.waw.pl, tel.: 22 534 43 30.
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Tramwajach Warszawskich sp. z o.o.: adres e-mail: abi@tw.waw.pl.
 3. Dane osobowe podane przez Uczestnika Konkursu będą przetwarzane na podstawie:
  a. art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO, który wskazuje prawnie uzasadnione interesy administratora tj. w celach związanych z obsługą Konkursu pn. „Nadaj nazwę nowemu tramwajowi”, w tym jego organizacji, promocji i przeprowadzenia, wyłonienia zwycięzców, publikacji informacji o Laureatach Konkursu oraz ich prac na oficjalnej stronie internetowej i w mediach społecznościowych Tramwajów Warszawskich sp. z o. o., a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami RODO;
  b. art. 6 ust.1 lit. a) RODO – wyrażonej zgody Uczestnika na przetwarzanie dotyczących jego danych osobowych.
 4. Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być przekazywane do podmiotów, których przedstawiciele wchodzą
  w skład Komisji, tj. portal PoWarszawsku, Tramwaje Warszawskie.
 5. Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez okres zgodny z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.
 6. Uczestnikowi konkursu, którego dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, przysługują następujące uprawnienia:
  a. prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania ich kopii;
  b. prawo żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  d. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją;
  e. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody można dokonać przesyłając żądanie na adres e-mail Administratora: tw@tw.waw.pl;
  f. prawo żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym).
 7. Uczestnikowi Konkursu, w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, przysługuje również prawo
  do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, którym w Polsce obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednocześnie jest wymagane do wzięcia udziału w Konkursie. Wniesienie żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, czy też wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora może skutkować brakiem możliwości dalszego udziału w Konkursie.
 9. Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne (w tym m.in. za dostęp do sieci internetowej, jej awarię, czy nieprawidłowe działanie), mające wpływ na możliwość uczestnictwa w Konkursie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych nazw w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz w Internecie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów Konkursu w każdym czasie oraz prawo zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać od chwili jego opublikowania na stronie internetowej oraz w portalu społecznościowym fb Organizatora.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzeprowadzenie Konkursu spowodowane okolicznościami niezależnymi od Organizatora, w szczególności zdarzeniami o charakterze siły wyższej.
 5. Spory oraz sytuacje nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komisja.
 6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847, z późn. zm.).
 7. Kontakt z Organizatorem możliwy jest pod adresem e-mail: marketing@tw.waw.pl.